Устав Клуба

СТАТУТ СУМСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО КЛУБУ

(основні положення)
(Устав Сумского автомобильного клуба)
 (выдержки)

 

1. Загальні положення

1.1. Сумський АВТОМОБІЛЬНИЙ клуб (надалі Клуб) у відповідності до Закону України "Про об’єднання громадян" є громадською неприбутковою організацією, яка створена шляхом об’єднання громадян для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів, та об'єднує на добровільних засадах та спільності інтересів в досягненні мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Назва Клубу:
українською мовою: Сумський Автомобільний Клуб;
російською мовою: Сумской Автомобильный Клуб.
Клуб керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про об’єднання громадян", Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", чинним законодавством України та цим Статутом.

...

1.6. Клуб має місцевий статус та поширює свою діяльність на території міста Суми.

2. Основна мета, завдання та напрямки діяльності клубу

2.1. Основною метою клубу є:

 • провадження культурних, творчих, освітніх, оздоровчих інтересів членів Клуб;
 • об'єднання громадян з ціллю спілкування та взаємодопомоги;
 • сприяння підвищенню рівня технічних та юридичних знань;
 • підвищення рівня культури поведінки на дорозі й ввічливості серед учасників дорожнього руху.

2.2. Основною діяльністю та завданням Клубу є:

 • сприяння вдосконаленню навичок водіння автомобіля членами Клубу;
 • сприяння підвищенню рівня безпеки руху на дорогах, шляхом виконання ПДР та інших нормативних документів України;
 • розвиток інтересу до автомобільних видів спорту.

2.3. Для досягнення своєї мети Клуб:

 • поширює інформацію про свою діяльність;
 • створює та підтримує сайт Клубу в мережі Internet;
 • підтримує партнерську дисконтну програму;
 • підтримує зв'язки з іншими клубами та організаціями;
 • розповсюджує сувенірну та іншу атрибутику з символікою Клубу, яка потрібна для популяризації Клубу;
 • сприяє організації служби взаємодопомоги на дорогах;
 • організовує навчально-тренувальні збори та конкурси, з ціллю підвищення навичок майстерності керування автомобілем серед своїх членів;
 • проводить культурно-просвітницькі заходи, приймає участь в аналогічних заходах, які організовані іншими організаціями;
 • сприяє створенню умов для володіння практичними уміннями і навичками, розвитку особистих ділових якостей;
 • сприяє в естетичному, культурному та інтелектуальному розвитку;
 • сприяє проведенню семінарів, конкурсів, виставок та науково-практичних конференцій;
 • сприяє організації міжнародного обміну членів Клубу;
 • сприяє організації відпочинку членів Клубу;
 • сприяє виданню наукової, художньої та методичної літератури.

...

4. Члени Клубу, їх права та обов’язки

4.1. Клуб будується на засадах індивідуального членства.

4.2. Членом Клубу може бути громадяни України віком від 18 (вісімнадцяти) років, фізичні особи, які визнають принципи, мету, завдання Клубу.
Прийом в члени Клубу здійснюється за рішенням Ради Клубу на підставі поданої заяви.

4.3. Члени Клубу мають право:

 • брати участь у діяльності Клубу;
 • одержувати методичну, консультативну допомогу Клубу;
 • вільно виходити з Клубу.

4.4. Члени Клубу зобов’язані:

 • неухильно дотримуватись вимог цього Статуту;
 • активно сприяти діяльності Клубу;
 • виконувати рішення керівних органів Клубу;
 • бути доброзичливими, чемними, коректними, дисциплінованими.

4.5. Припинення членства в Клубі може статися:

 • на підставі поданої заяви до Ради Клубу;
 • у випадку порушення членом цього Статуту;
 • невиконання рішень керівних органів Клубу;
 • скоєння неетичних дій щодо окремих членів Клубу або дій спрямованих на підрив авторитету Клубу в державних, громадських, міжнародних органах і організаціях;
 • невиконання своїх обов'язків, пов’язаних з участю у діяльності Клубу;
 • завдання шкоди Клубу.

 

5. Структура та керівні органи Клубу

5.1. Керівними органами Клубу є:

 • Загальні збори Клубу.
 • Рада Клубу.
 • Голова Клубу.

5.1.1. Контролюючий орган Клубу є:

 • Ревізор Клубу.

Голова Клубу, члени Ради Клубу та Ревізор Клубу обираються та виконують свої повноваження на громадських засадах, на безоплатній основі.

5.2. Вищим керівним органом Клубу є Загальні збори Клубу, які скликаються в міру необхідності, але не менше ніж один раз на рік.
Рішення Загальних зборів Клубу приймаються простою більшістю голосів присутніх.
Позачергові Загальні збори Клубу проводяться з ініціативи Голови Клубу або 1/З членів Клубу. Загальні збори Клубу вважаються такими, шо відбулися, якщо на них присутні не менш ніж 50% членів.

5.2.1. Загальні збори Клубу:

 • приймають Статут Клубу та вносять до нього зміни і доповнення;
 • приймають основні напрямки статутної діяльності;
 • вирішують питання щодо реорганізації або ліквідації Клубу;
 • обговорюють, затверджують звіти Голови Клубу та Ревізора;
 • обирають Голову Клубу та Ревізора Клубу;
 • затверджують членів Ради Клубу за поданням Голови Клубу;
 • приймають рішення про укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з майном та грошовими коштами Клубу на суму, яка становить 60 і більше неоподатковуємих мінімумів доходів громадян;
 • розглядають і вирішують будь-які інші питання діяльності Клубу.

5.3. В період між Загальними зборами Клубу керівним органом Клубу є Рада Клубу.
Рада Клубу:

 • організує виконання рішень Загальних зборів Клубу;
 • визначає напрямки поточної роботи Клубу;
 • скликає Загальні збори Клубу, готує проекти документів Загальних зборів Клубу;
 • вирішує інші питання діяльності Клубу, що не стосуються виключної компетенції загальних зборів Клубу;
 • здійснює прийом у члени Клубу та виключення з Клубу;
 • приймає участь в розпорядженні майном та коштами Клубу.

Рада Клубу складається з 3 осіб.
Рада Клубу збирається по мірі необхідності, але не менше одного разу на 3 місяці. Робочим процесом Ради Клубу є її засідання. Засідання Ради Клубу вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Ради Клубу. Рішення Ради Клубу є чинним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Ради Клубу. Членом Ради Клубу є Голова Клубу.

5.4. Поточною діяльністю Клубу керує Голова Клубу. Голова Клубу обирається Загальними зборами Клубу строком на один рік з можливістю подальшого переобрання.
Голова Клубу:

 • організує виконання рішень Загальних зборів Клубу та Ради Клубу;
 • скликає Загальні збори Клубу та засідання Ради Клубу;
 • ...
 • самостійно вирішує питання діяльності Клубу у межах своєї компетенції i видає накази;
 • ...
 • укладає договори, розпоряджається майном та коштами Клубу, з урахуванням обмежень, викладених в цьому Статуті;
 • ...
 • ...
 • веде реєстр членів клубу;
 • ...
 • Голова Клубу представляє членів Ради Клубу на затвердження Загальним Зборам Клубу та визначає коло їх обов’язків.

5.5. Контролюючим органом Клубу є Ревізор Клубу. Голова Клубу та члени Ради Клубу не можуть бути Ревізором.
Ревізор:

 • здійснює контроль за фінансово-господарчою діяльністю Клубу;
 • перевіряє звіти і фінансові документи, готує по ним висновки;
 • має доступ до всіх фінансово-господарчих документів Клубу.

5.5.1. Ревізор обирається Загальними зборами Клубу строком на 1 рік.

5.5.2. Ревізор звітує перед Загальними зборами Клубу.

...

7. Внесення змін і доповнень до Статуту Клубу

7.1. Рішення про внесення змін до Статуту Клубу приймається Загальними зборами Клубу.

...


Share